Vylepšené odmeriavanie

Príkaz MEASUREGEOM je v rámci novej verzie GstarCAD 2016 ešte účinnejší. Okrem pridania chýbajúcich možností ako sú meranie polomeru, uhla a objemu, pribudlo aj meranie celkovej plochy a celkovej dĺžky.

Meranie polomeru: Slúži na meranie polomeru a priemeru vybraného oblúka a kružnice.

Meranie uhla: Zmeria uhol asociovaný s vybraným oblúkom, kružnicou, segmentom krivky a objektom úsečky.

Meranie objemu: Zmeria objem objektu alebo definovanej oblasti určením bodov.

Meranie plochy: Zmeria plochu a obvod objektu alebo definované oblasti. K dispozícii sú tri možnosti merania oblasti:

  • Objekt: Zmeria plochu a obvod uzavretého objektu, výpočet sa zobrazí v príkazovom riadku.
  • Pripočítať oblasť: Slúži na výpočet hodnoty plochy a obvodu definovanej zadanými bodmi alebo výberom uzatvoreného objektu, zvolená oblasť bude sfarbená. Výpočet plochy, celkovej plochy a obvodu budú zobrazené ako nasledujúce výzvy v príkazovom riadku.
  • Odpočítať oblasť: odčítať plochy a obvody od celkovej plochy, vybraná oblasť bude sfarbená. Výpočet získate výberom bodov alebo oblastí.

Celková plocha: Okrem výpočtu plochy uzavretého objektu je možné vypočítať aj uzavretú oblasť plochy. Pre výpočet možno označiť aj viacero objektov.

Celková dĺžka: Vypočíta dĺžku objektu a celkovú dĺžku spojenú s vybraným oblúkom, kružnicou, segmentom krivky, alebo čiarovým objektom. Výber sa uskutočňuje kliknutím na objekt, pre viacnásobný výber je k dispozícii okno pre výber.