GstarCAD + NeuMap

 • rozsiahla geodetická aplikácia pre:
  • inžiniersku geodéziu
  • kataster nehnuteľností
  • projektovanie ciest a komunikácií
 • viac ako 1000 funkcií:
  • tvorba a úpravy 3D modelu terénu na základe geodetických a topografických dát, s následným použitím pre plánovanie a návrh infraštruktúry, vrátane ciest a tunelov
  • tvorba vrstevnicových máp a modelov terénu na základe trojuholníkových sietí alebo mračien bodov z rôznych typov dát, vrátane laserových skenerov (*.LAS, *.LAZ, *.ASC)
  • analýzy a výpočty, vrátane výpočtu objemov a plôch, interpolácie výšok a hĺbok, atď.
  • integrácia so softvérmi, ako SIDEWORKS, ROADPAC a CIVIL 3D
  • mapovanie, správa a analýza katastrálnych údajov, kreslenie hraníc pozemkov a iných nehnuteľností
  • čítanie a spracovanie *.VGI (Kokeš)
  • vytváranie a manipulácia s bodmi rôznych typov, vrátane stabilizovaných a nestabilizovaných bodov banského bodového poľa, vrtov a iných štruktúr
  • široká škála nástrojov, pre presné a efektívne vytyčovanie
  • tabuľky parametrov osi a oblúkov, výpočty staničenia a vynášanie staničenia priečnych rezov
  • rôzne typy inžinierskych sietí, vrátane vodovodných, kanalizačných, plynových a elektrických sietí