×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

NOVÉ FUNKCIE

navrhnuté pre pohodlnejšie a jednoduchšie ovládanie

Príkaz Rovina rezu

Príkaz SECTIONPLANE (ROVINAPRŮŘ) vytvorí objekt rezu, ktorý sa v rámci 3D objektov a mračien bodov správa ako rovina rezu. Objekty roviny rezu vytvárajú rezy 3D telies, povrchov, sietí a mračien bodov. Živé rezy spolu s objektami roviny rezu používajte k analýzam modelu, rezy ukladajte ako bloky pre následné použitie v rozvrženiach a extrakcii 2D geometrie z mračna bodov.

Vylepšené POLE

Nové funkcie v rámci príkazu Pole umožňujú vytvárať kópie objektu usporiadané podľa vzoru OBDÉLNÍK, POLÁRNÍ alebo KŘIVKOVÉ. Teraz predstavuje objekt Pole ucelený objekt (dynamický blok), ktorý je možné upravovať určením počtu objektov, odsadenia a iných parametrov pomocí multifunkčných uzlov alebo nástrojmi panelu Ribbon.

Konverzie DWG

Príkaz DWGCONVERT konvertuje jeden alebo viac vybraných výkresových súborov do starších alebo súčasnej dostupnej verzie DWG. Nový súbor môže prepísať pôvodný a taktiež môže byť uložený ako samo-rozbaľovací EXE súbor alebo súbor ZIP.

Vylepšené orezanie

Vylepšený príkaz CLIP (Ořež) oreže vybrané objekty, napríklad bloky, externí referencie, obrázky, výrezy a podloženie (PDF nebo DGN), podľa určenej hranice. Je možné ho použiť k nahradeniu príkazu XCLIP, IMAGECLIP, VPCLIP, PDFCLIP, DGNCLIP.

Šrafa spredu dozadu

Príkaz „HATCHTOBACK“ nastaví poradie kreslenia všetkých šráf vo výkrese za všetkými ostatnými objektami. Vyberie všetky šrafy vo výkrese, vrátane šrafovacích vzorov, jednotlivých výplní a výplní gradientu a nastaví poradie ich kreslenia za všetkými ostatnými objektami. Objekty šrafy na uzamknutých hladinách budú taktiež zmenené.

Pridať vybrané

Príkaz „ADDSELECTED“ vytvorí nový objekt s rovnakým typom a všeobecnými vlasťami ako má vybraný objekt, ale s inými geometrickými hodnotami. Napríklad s novým počiatočným bodom, veľkosťou a umiestnením.

Príkaz NÁSOBNE

Opakuje príkaz, pokým nie je zrušený. Príkaz, ktorý zadáte, sa bude opakovať, dokiaľ nestlačíte klávesu Esc. Pretože príkaz NKRÁT opakuje iba názov príkazu, všetky parametre musia byť špecifikované vždy znovu.

Náhľad príkazu

Zobrazí náhľad ako budú objekty vyzerať, pokiaľ budú vykonané príkazy „OŘEŽ“ „PRODLUŽ“ a „ŠRAFY“.

ZDOKONALENÉ VLASTNOSTI

rôzne efektívne vylepšenia pre ešte rýchlejšiu prácu

Možnosti Vykresľovania

Pre zlepšenie 2D/3D kvality nákresu pre tlač, boli do dialógového okna Vykreslení pridané možnosti vykresľovať priehľadnosť a tieňovaný výkres. Okrem toho je podporovaná voľba „Výchozí systémová tiskárna“. Nákresy skopírované do akéhokoľvek počítača automaticky použijú východzie nastavenie systémového plot driveru.

Zmeniť DLEHLAD

Príkaz SETBYLAYER zmení prepísanie vlastností zvolených objektov na DleHlad. Môžete určiť, ktoré vlastnosti sa zmenia na DleHlad, vrátane farby, typu čiary, hrúbky čiary a materiálov. Následne sa zobrazia výzvy, líšiace sa podľa toho, či sú pri spustení príkazu vybrané nejaké objekty.

Zabezpečenie

Príkaz SECURITY riadi obmedzenia zabezpečenia pre spúšťanie súborov v aplikácii. Riadi úroveň obmedzenia cesty pre spustiteľné súbory a určuje, či sa zobrazí dialóg s upozornením.

Nastavenie hladín

Určuje, kedy sa objaví oznámenie nových hladín, správanie hladín po izolácii, či budú filtre hladiny použité na panely nástrojov Hladiny, určuje farbu pozadia prepísania výrezov v Správci vlastností hladin.

Príkazový riadok

Teraz môžete použiť príkazy RIBBONCLOSE a RIBBON pre skrytie a zobrazenie pásu kariet. Pre zjednodušenie písania príkazov do príkazového okna sa zobrazí zoznam súvisiacich príkazov a premenných. Ak v stavovom riadku kliknete pravým tlačidlom na polárne trasovanie, režim krok alebo trasovanie objektu, zobrazí ss kontextové menu.

Štýly vykreslovania

V okne Nastavení stránky pribudla taktiež možnosť zobraziť štýly vykresľovania. Ku každej hladine môžete priradiť rôzny štýl. Používanie štýlov vám dáva veľkú flexibilitu, pretože môžu prepisovať iné vlastnosti objektu.

Geometrický stred

Nová možnosť pre nastavenie kreslenia, geometrický strřed, bola pridaná pre vylepšenie stredu akéhokoľvek polygonálneho objektu. Uchopí ťažisko ľubovoľnej uzavretej krivky a krivky spline.

Automatická hladina

AUTOLAYER umožňuje upravovať a predefinovať vybrané úrovne príkazov pre urýchlenie vykresľovania.

INOVÁCIE

praktické vylepšenia pre uľahčenie vašej práce

Voľné merítko

FREESCALE umožňuje pridať merítko objektu alebo skupine objektov bez obmedzenia na základe troch metód. Nerovnoměrná, Obdélníková a Volná. Úsečka, Kruh, Oblouk, Elipsa, Polyline a Bod môžu mať voľné merítko.

M2LVPORT

M2LVPORT vytvorí výrez v rozvržení definovanom v modelovom priestore. Následne vypočíta veľkosť výrezu podľa nastavenia pomeru a umiestni výrez v rozvrhnutom mieste. Môžete tak rýchlo vytvoriť a nastaviť výrez vašeho nákresu.

Prírastok atribútu

ATTINC pomáha špecifikovať atribúty bloku pomocou prírastkových čísel a modifikovať hodnotu atribútu bloku podľa hodnoty radenia.

Tabuľka oblasť

AREATABLE automaticky mení veľkosť a počíta oblasť uzavretého objektu a exportuje výsledok do tabuľky v nákrese.

TOP